Skip to Content

Chương trình Tự học thuộc Chương trình Giảng dạy Cốt lõi của IIA

Format: On-demand

Hiểu biết được giá trị trong nghề kiểm toán nội bộ là bước đầu tiên để trở thành kiểm toán viên nội bộ hữu hiệu. Bài công bố mới nhất về Khung năng lực của IIA đã phác thảo các năng lực về tính chuyên nghiệp, hiệu suất, môi trường, và khả năng lãnh đạo và truyền đạt thông tin. Chương trình Tự học thuộc Chương trình Giảng dạy Cốt lõi của IIA sẽ giúp các kiểm toán viên nội bộ có được các năng lực cần thiết để lập kế hoạch và thực hiện các giao kết kiểm toán nội bộ và chứng minh thẩm quyền, sự tín nhiệm và hành vi đạo đức thiết yếu cần phải có đối với hoạt động kiểm toán nội bộ có giá trị.

Chương trình toàn diện này cung cấp cho kiểm toán viên nội bộ các công cụ để thực hiện thành công Sứ mệnh của kiểm toán nội bộ. Chương trình cung cấp sự hiểu biết chung về Khung Thực hành Chuyên môn Quốc tế (IPPF) và các Chuẩn mực Quốc tế về Thực hành Chuyên môn Kiểm toán Nội bộ (Chuẩn mực). Chương trình cung cấp hướng dẫn về việc góp phần cải thiện quản trị tổ chức, quản lý rủi ro và kiểm soát; thúc đẩy đạo đức và giá trị để làm giảm thiểu gian lận; và áp dụng Quy tắc Đạo đức và các quy định ứng xử của IIA. Hơn nữa, chương trình này cung cấp hướng dẫn quan trọng về việc lập kế hoạch giao kết, các cân nhắc, mục tiêu và phạm vi; công việc thực địa theo giao kết; và kết quả của giao kết, và phù hợp với các Hướng dẫn Thực hiện của IIA, và các hướng dẫn này giải quyết toàn diện cách tiếp cận, phương pháp luận và các cân nhắc của kiểm toán nội bộ.

Available Formats